รายงานงบทดลองประจำเดือน ปีงบประมาณ 2562

รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ 2562

มกราคม 2562

กุมภาพันธ์ 2562

มีนาคม 2562

เมษายน 2562

พฤษภาคม 2562

มิถุนายน 2562

กรกฎาคม 2562

สิงหาคม 2562

เงินฝากคลังเดือนมกราคม 2562

เงินฝากคลังเดือนกุมภาพันธ์ 2562

เงินฝากคลังเดือนมีนาคม 2562

เงินฝากคลังเดือนเมษายน 2562

เงินฝากคลังเดือนพฤษภาคม 2562

เงินฝากคลังเดือนมิถุนายน 2562

เงินฝากคลังเดือนกรกฎาคม 2562

เงินฝากคลังเดือนสิงหาคม 2562


รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ 2561

เดือนมกราคม 2561

เดือนกุมภาพันธ์ 2561

เดือนเมษายน 2561

เดือนพฤษภาคม 2561

เดือนมิถุนายน 2561

เดือนกรกฎาคม 2561

เดือนสิงหาคม 2561

เดือนกันยายน 2561

เดือนตุลาคม 2561

เดือนพฤศจิกายน 2561

เดือนธันวาคม 2561

เงินฝากคลังเดือนธันวาคม 2561

รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ 2560

ธันวาคม 2560

พฤศจิกายน 2560

ตุลาคม 2560

เงินฝากคลัง ก.ย.60

Statement ก.ย.60

เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ ก.ย.60

เงินฝากธนาคารในงบประมาณ ก.ย.60

เงินสดคงเหลือ ก.ย.60

กันยายน 2560

งบทดลองกันยายน 2560

สิงหาคม 2560

กรกฎาคม 2560

มิถุนายน 2560

พฤษภาคม 2560

เมษายน 2560

มีนาคม 2560