พิธีบำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางทัศนีย์  เพ็ญแสง สถิติจังหวัดสระแก้ว ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดสระแก้ว พระอารามหลวง จังหวัดสระแก้ว โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธี การจัดพิธีในครั้งนี้เพื่อให้คณะสงฆ์ พุทธศาสนิกชน ประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการถวายความอาลัยและร่วมรำลึกถึงพระคุณูปการที่มีต่อบวรพุทธศาสนา รวมทั้งให้ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน
ได้มีโอกาสร่วมในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พร้อมกัน 

1450318112376 resized

1450318107963 resized

1450318120650 resized