โครงการพัฒนาการเกษตรด้านปศุสัตว์ เรื่อง “ไก่พื้นเมืองต่อเนื่องเชิงธุรกิจได้อย่างไร”

เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ นางทัศนีย์  เพ็ญแสง สถิติจังหวัดสระแก้ว ร่วมเปิดงานสัมมนาเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ตามโครงการพัฒนาการเกษตรด้านปศุสัตว์ เรื่อง "ไก่พื้นเมืองต่อเนื่องเชิงธุรกิจได้อย่างไร" ณ ห้องประชุมศานิตย์ นาคสุขศรี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

 n20160119134649 40518