สถิติจังหวัดสระแก้ว ให้สัมภาษณ์คณะวิจัยวิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยนเรศวร

เมื่อวัน พุธที่ 27 มกราคม 2559 นางทัศนีย์ เพ็ญแสง สถิติจังหวัดสระแก้ว ให้สัมภาษณ์แก่คณะนักวิจัย วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยนเรศวร “โครงการเก็บข้อมูลและศึกษาวิจัยเพื่อกำหนดกลยุทธ์และยุทธศาสตร์กิจกรรมไมซ์ ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ” เพื่อทราบถึงข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญของเขตเศรษฐกิจพิเศษในแต่ละพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ของจังหวัดสระแก้ว

ซึ่งในการให้สัมภาษณ์ในครั้งนี้มีหลายประเด็นเช่น ข้อมูลศูนย์ประชุม โรงแรม ห้องพัก ร้านอาหาร ข้อมูลสัดส่วนตัวเลขนักท่องเที่ยว จำนวนโรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ

1454037917514 1454037921468