ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์

 

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบ้ติงานโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560

ไฟล์ประกาศรายชื่อ