ชุดข้อมูลตามยุทธศาสตร์จังหวัด-ด้านเศรษฐกิจ (การขนส่งและกระจายสินค้า)

 mindmap stg1

  

1. โครงสร้างพื้นฐานทางการค้า การลงทุน

 

2. พัฒนาความพร้อมและสร้างขีดความสามารถของผู้ประกอบการ

 

3. การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และการบริหารจัดการสินค้า (Logistics)