ชุดข้อมูลตามยุทธศาสตร์จังหวัด-ด้านเศรษฐกิจ (มันสำปะหลัง)

 mindmap stg2edit

 1. การวิจัย และพัฒนา (R&D)

 

2. ปัจจัยพื้นฐานและการพัฒนาเกษตรกร

 

3. การเพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ และลดต้นทุน

 

4. การแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่ม


5. การขนส่งและจัดการบริหารสินค้า (Logistics)

 

6. การพัฒนาระบบการตลาด