ชุดข้อมูลตามยุทธศาสตร์จังหวัด-ด้านเศรษฐกิจ (การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)

mindmap stg3

  

1. การพัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยว

 

2. พัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์และบุคลากร

 

3. พัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้านท่องเที่ยว/ทรัพยากร

 

4. พัฒนาแหล่งและกิจกรรมท่องเที่ยว

 

5. พัฒนาธุรกิจบริการการท่องเที่ยว

 

6. พัฒนาการตลาดและการประชาสัมพันธ์