ชุดข้อมูลตามยุทธศาสตร์จังหวัด-ด้านสังคม (การเรียนรู้ชุมชน)

mindmap stg4 

  

1. ลดปัญหาเด็กขาดโอกาสทางการศึกษา

 

2. ยกระดับคุณภาพการศึกษา

 

3. ส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนของเยาวชน/ชุมชน

 

4. การสืบสานเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น/ชุมชน