ชุดข้อมูลตามยุทธศาสตร์จังหวัด-ด้านสังคม (ความมั่นคงชายแดน)

mindmap stg5

 

 1. การบริหารจัดการพื้นที่ชายแดน (โครงสร้างพื้นฐาน)

 

2. การพัฒนาศักยภาพชุมชนในพื้นที่ชายแดน

 

3. การรักษาความปลอดภัย/ ความสงบเรียบร้อย

 

4. การพัฒนาเศรษฐกิจ/ความอยู่ดีกินดีของชุมชน

 

5. ความเข้าใจอันดีระหว่างจังหวัดชายแดน และประเทศเพื่อนบ้าน