ชุดข้อมูลกลาง-ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ขยะ)

info1

garbage1

garbage2

 

 

 

 

mis garbage

 

metadata garbage

ชุดข้อมูลขยะ

1. ป้องกันและแก้ปัญหาขยะ

 

2. พัฒนาและปรับปรุงแหล่งจัดเก็บ/เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดขยะ/แปรรูปขยะ

 

3. จัดระบบบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมอย่างบูรณาการ