ชุดข้อมูลกลาง-ด้านเศรษฐกิจ (ข้าว)

 

 

 

 

inforice

 

rice1

rice2rice3

rice4

rice5

 

mis rice

 

metadata rices

1. การพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและการพัฒนาเกษตรกร

 

2. การเพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ และลดต้นทุน

  

3. การพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

 

4. การแปรรูป การเพิ่มและสร้างคุณค่า

 

5. การขนส่งสินค้าและ จัดการบริหารสินค้า (Logistics)

 

6. การพัฒนาระบบการตลาด