ชุดข้อมูลกลาง-ด้านเศรษฐกิจ (การท่องเที่ยว)

info3

 

travel1

 tour2

tour3

 

mis tour

 

metadata tourrism

 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยว

 

2. พัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์และบุคลากร

 

3. พัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้านท่องเที่ยว/ทรัพยากร

 

4. พัฒนาแหล่งและกิจกรรมท่องเที่ยว

 

5. พัฒนาธุรกิจบริการการท่องเที่ยว

 

6. พัฒนาการตลาด