ชุดข้อมูลกลาง-ด้านสังคม (ผู้สูงอายุ)

info4

older1older2

 

 

mis older

 

metadata older

ชุดข้อมูลผู้สูงอายุ

1. การดูแลพื้นฐานของผู้สูงอายุ

           

2. จัดระบบบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงบริการได้

 

3. ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะของผู้สูงอายุ