ร่วมพิธีมอบเงินสนับสนุนโครงการและเงินกู้ยืมประกอบอาชีพฯ

นายสรรชาย  ช่วงโชติ  สถิติจังหวัดสระแก้ว ร่วมพิธีมอบเงินสนับสนุนโครงการและเงินกู้ยืมประกอบอาชีพจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เมื่อวันพุธที่ 22 มีนาคม 2560 โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย คณะอนุกรรมการคนพิการฯ ภาคีเครือข่ายคนพิการ ศูนยบริการคนพิการทั่วไป และคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ ณ ศูนย์ฝึกและพัฒนาราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยมี นายนริน แช่มช้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้แทนรองประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธี

17976

 

17980

 

17983