ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560

นายสรรชาย ช่วงโชติ  สถิติจังหวัดสระแก้ว ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมทับทิม ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว

13340

13342