จัดประชุมชี้แจงโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม 2560 รอบการแจงนับ

นายสรรชาย  ช่วงโชติ  สถิติจังหวัดสระแก้ว จัดประชุมชี้แจงโคงการสำมะโนอุตสาหกรรม 2560 รอบการแจงนับ ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2560 ณ สำนักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว ชั้น 1

 

S _2834441

S _2834443