พิธีเปิดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ วันผู้สูงอายุและครอบครัว จังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2560

 

          วันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 นายสรรชาย  ช่วงโชติ  สถิติจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ วันผู้สูงอายุและครอบครัว จังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2560 นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธี ณ ศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

           เพื่อธำรงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของจังหวัดสระแก้ว และส่งเสริมให้ท้องถิ่นเล็งเห็นความสำคัญและร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของไทยไว้ โดยกิจกรรมประกอบด้วย การแสดงศิลปวัฒนธรรม การประกวดการแต่งกายงามอย่างไทย การประกวดก่อพระเจดีย์ทราย การแข่งขันส้มตำลีลา การแข่งขันการละเล่นพื้นบ้าน ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป ศาลหลักเมืองจำลอง เจ้าคณะจังหวัด รดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุจากทุกอำเภอ และรดน้ำขอพรจากผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว

15342

15345