ร่วมตรวจนับคะแนนเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อแต่งตั้งเป็น อ.ก.พ. จังหวัดสระแก้ว

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. นายสรรชาย  ช่วงโชติ  สถิติจังหวัดสระแก้ว ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจนับคะแนนเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการ ใน อ.พ.พ. จังหวัดสระแก้ว ร่วมนับคะแนนเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อแต่งตั้งเป็น อ.ก.พ. จังหวัดสระแก้ว โดยมีข้าราชการพลเรือนผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ประเภทอำนวยการ สังกัดจังหวัดสระแก้ว ได้ดำเนินการส่งบัตรเลือกข้าราชการพลเรือนฯ ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2560 แล้ว 

S _57950211