ร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกคนดีศรีสระแก้ว

นายสรรชาย  ช่วงโชติ สถิติจังหวัดสระแก้ว ร่วมประชุมเพื่อคัดเลือก "คนดีศรีสระแก้ว" ประจำปี ๒๕๕๙ โดยมี นายสมเกียรติ พันธรรม วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน จังหวัดสระแก้ว โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว ได้เชิญชวนผู้ที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดสระแก้ว ส่งผลงานที่โดดเด่น เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้ทำคุณประโยชน์แก่จังหวัดสระแก้ว เพื่อรับรางวัล “คนดีศรีสระแก้ว” ประจำปี ๒๕๕๙

 

โดยมีข้อกำหนดเฉพาะของผู้เสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

๑. ด้านการเมืองการปกครอง

๒. ด้านเกษตรกรรม

๓. ด้านเศรษฐกิจ

๔. ด้านจริยธรรมและการส่งเสริมวัฒนธรรม

๕. ด้านสังคม

๖. ด้านอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 16650