ร่วมพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร “การเป็นเจ้าบ้านที่ดี”

นายสรรชาย  ช่วงโชติ  สถิติจังหวัดสระแก้ว ร่วมพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร การเป็นเจ้าบ้านที่ดี" การเป็นเจ้าบ้านที่ดี เพื่อรองรับการท่องเที่ยวโดยชุมชน เมื่อวันที่ ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมศานิตย์ นาคสุขศรี อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว pic1 pic2

pic3