ประชุมคณะทำงาน ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสระแก้ว

ประชุมคณะทำงาน ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสระแก้ว ซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินงานตามมาตรการ เพิ่มประสิทธิ์ภาพศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสระแก้ว วันที่ ๔ พ.ค. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม บูรพา ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

PIC7PIC6