ร่วมประชุมอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

เมื่อวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 นายสรรชาย  ช่วงโชติ สถิติจังหวัดสระแก้ว ร่วมประชุมอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสระแก้ว คั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมดอกแก้ว ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

54847 54850