ร่วมฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลาประมาณ 9.30 น. นายสรรชาย  ช่วงโชติ สถิติจังหวัดสระแก้ว นำข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ร่วมดำเนินการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านการเตรียมความพร้อมตอบโต้อัคคีภัยในอาคารของส่วนราชการภายในศาลากลางจังหวัดสระแก้ว โดยดำเนินการฝึกในรูปบบที่สอดคล้องและเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการฝึกที่กำหนดขึ้น เพื่อพัฒนาความพร้อมและศักยภาพของหน่วยงานและบุคลากร หรือเป็นการทดสอบแนวทางปฏิบัติการประสานงานเพื่อค้นหาจุดบกพร่องและช่องว่างในการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน นำไปสู่การปรับปรุงแผนงานแนวทางปฏิบัติให้มีความสมบูรณ์

1498798455533 1498798467284

1498798449449 1498798457407