ร่วมเปิดโครงการชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

18 กรกฎาคม 2560 สถิติจังหวัดสระแก้ว ร่วมเปิดโครงการชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านกะสัง ณ โรงเรียนบ้านกะสัง ตำบลทัพไทย อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว