ร่วมพิธีมอบเงินโครงการและเงินกู้ยืมประกอบอาชีพจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

          เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายสรรชาย ช่วงโชติ สถิติจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีมอบเงินโครงการและเงินกู้ยืมประกอบอาชีพจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน ๒๙ ราย เพื่อเป็นทุนในการประกอบอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นรวมถึงพึ่งพาตนเองได้โดยไม่เป็นภาระของสังคมทั้งนี้จังหวัดสระแก้วมีผู้ขอรับบริการกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพดังกล่าวฯจำนวน 765 คน โดยมี นายบัณจบ ปัทมินทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้วเป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมดอกแก้ว ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว