โครงการอบรมหลักสูตร ความเข้าใจดิจิทัล(Digital Literacy)

           เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายสรรชาย ช่วงโชติ สถิติจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิด  โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีคุณธรรม จริยธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา ศักยภาพ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุให้มีความรู้ทักษะในการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีดิจิทัล ณ หอประชุมเทศบาลตำบลวังน้ำเย็น

          1507104539631           1507104536002

          1507104536002           1507104559033