ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสระแก้ว

                     วันอังคารที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายบรรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ พร้อมด้วยนายณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมบูรพา ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว พื่อการป้องกันและลดอุบัติเหตุตามแนวทางประชารัฐ (๕ เสาหลัก) พร้อมทั้งการกำหนดจุดเสี่ยงจุดอันตรายแต่ละอำเภอในไตรมาสที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ และแนวทางทางการขับเคลื่อนของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนระดับอำเภอในการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่

            1509455584306      1509455581701