สังเกตุการณ์การปฏิบัติงานสนามโครงการสำรวจความพิการ พ.ศ.2560

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นางสาวอาภาพร อมรธรรม นักวิชาการสถิติชำนาญการ พร้อมคณะตัวแทนสังเกตุการณ์การปฏิบัติงานสนามโครงการสำรวจความพิการ พ.ศ.๒๕๖๐ กองสถิติสังคม กลุ่มสถิติสุขภาพและภาวะทางสังคม ลงพื้นที่ EA ๐๓๔ เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว และพื้นที่หมู่ ๑ บ้านน้ำคำ ตำบลเบ็ญขร อำเภอคลองหาด โดยมีนายสมศักดิ์ พีระชัยรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติงานสถิติ ให้การต้อนรับและลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ทั้งนี้เขตงาน ๒ เขตดังกล่าวเป็นเขตงานในความรับผิดชอบของนางสาวสุกัญญา ฟักหว่าง พนักงานสถิติ และนางสาวสุรัตน์ ลพพื้น พนักงานสถิติ ตามลำดับ 

photogrid 1511852130750