โครงการจังหวัดคุณธรรมสืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระยุคลบาทจังหวัดสระแก้ว

           เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 นายสมศักดิ์ พีระชัยรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ เป็นตัวแทนสถิติจังหวัดสระแก้ว ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ "สืบสานพระราชปณิธาน ตามรอยพระยุคลบาทด้วยศาสตร์พระราชา" และการเสวนาในหัวข้อ "ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อพระราชปณิธาน" โดยนายประกิจ ประจนปัจจนึก อดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ นายอดิศักดิ์ ตันยากุล อดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ กรรมการมูลนิธิพัฒนาข้าราชการ สำหรับโครงการดังกล่าวมูลนิธิพัฒนาข้าราชการร่วมมือกับจังหวัดสระแก้วให้เป็นจังหวัดนำร่องในการขับเคลื่อนโครงการจังหวัดคุณธรรมสืบสานพระราชปณิธาน ตามรอยพระยุคลบาท เพื่อเป็นการแสดงความอาลัย ความจงรักภักดี และความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รวมทั้งเพื่อร่วมกันให้คำมั่นสัญญา น้อมนำคุณธรรมคำสอนพ่อมาเป็นแนวทางการดำเนินชีวิต

photogrid 1512195626499