ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

             ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานโครงการสำมะโนประชากรและการเคหะ พ.ศ. 2563 ซึ่งมีผู้สมัครทั้งหมดรวม 6 ราย ตรวจสอบรายชื่อ