ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานสถิติ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานสถิติ รายละเอียดตามแนบ