โครงการศึกษาความเหมาะสมการบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งพื้นที่เกษตรและพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว

          เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสรรชาย ช่วงโชติ สถิติจังหวัดสระแก้ว พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังการบรรยายโครงการศึกษาความเหมาะสมการบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งพื้นที่เกษตรและพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ณ ห้องประชุมศรีอรัญ โรงแรมอินโดจีน อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

photogrid 1513409823665