สร้างการรับรู้ภายในองค์กร "การควบคุมภายใน" และ "ตัวชี้วัด"

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายสมศักดิ์ พีระชัยรัตน์ ผอ.กลุ่มปฏิบัติการสถิติ และนางสาวจิตตานันท์ คำมิ่ง ผอ.กลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน ร่วมกันชี้แจงรายละเอียดการควบคุมภายในให้กับข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ทราบถึงวิธีการควบคุมภายใน โดยให้แต่ละคนร่วมกันให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ที่จะต้องช่วยกันควบคุมไม่ให้เกิดหรือเกิดขึ้นน้อยที่สุด

received 252241752136143