การตรวจนับคะแนนการเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการใน อ.ก.พ.จังหวัดสระแก้ว

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. นายนิพนธ์ เกตุแก้ว สถิติจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยรักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสระแก้ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดสระแก้ว ได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจนับคะแนนในการเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการใน อ.ก.พ. จังหวัดสระแก้ว 

received 484789548695746