การวางผังภาคตะวันออก ครั้งที่ 1

วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561  เวลา 09.00 น. รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา ศักยภาพ โอกาส และทิศทางการพัฒนาภาค การวางผังภาคตะวันออก โดยมีนายนิพนธ์ เกตุแก้ว สถิติจังหวัดสระแก้ว และหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม จาก 8 จังหวัดภาคตะวันออก เข้าร่วมการประชุม ฯ

received 730809257295129