ประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับจังหวัด ปี 2562

วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับจังหวัด ปี 2562 ณ ห้องประชุมบูรพา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว โดยที่ประชุมได้กำหนดจำนวนครัวเรือนเป้าหมายการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ของจังหวัดสระแก้ว ปี 2562 คือ จำนวน 118,571 ครัวเรือน พื้นที่เป้าหมายจำนวน 9 อำเภอ 35 ตำบล 712 หมู่บ้าน

received 346178369298292