การสร้างเครือข่ายสถิติพื้นที่ในระดับอำเภอ

นายนิพนธ์ เกตุแก้ว สถิติจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้นายสมศักดิ์ พีระชัยรัตน์ ผอ.กลุ่มปฏบัติการสถิติสั่งการให้ผู้ประสานงานอำเภอ ทั้ง 9 อำเภอเข้าร่วมประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ระหว่างวันที่ 3-6 ธันวาคม 2561 เพื่อชี้แจงกระบวนการสร้างเครือข่ายสถิติพื้นที่ในระดับอำเภอ สร้างการรับรู้การจัดทำสำมะโน การสำรวจด้วยตัวอย่าง และอำนวยการให้มีการสำรวจด้านต่างๆ ในระดับพื้นที่ตามหลักวิชาการสถิติ

received 275128596524194