การประชุมปรึกษาหารือเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

วันอังคารที่ 11 ธันวาคม  2561 เวลา 13.30 น. นายอุดมเขต ราษฏร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมบูรพา ชั้น 4 ศาลากลาง จังหวัดสระแก้ว ในการนี้นายนิพนธ์ เกตุแก้ว สถิติจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

received 301291404061873