โครงการกองทุน 10 บาท ช่วยบ้าน 10 หลัง จังหวัดสระแก้ว

วันที่ 24 มกราคม 2562 นายวิชิต ชาติไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว และคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ กำลังพลข้าราชการ ประชาชนจิตอาสา และนักศึกษา ร่วมกันซ่อมแซม ปรับปรุงที่อยู่อาศัย ของเด็กหญิงกันตนา ทองวิจิตร ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายและสมอง อยู่บ้านหนองใหม่ หมู่ที่ 3 ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ในการนี้นายนิพนธ์ เกตุแก้ว สถิติจังหวัด พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ พีระชัยรัตน์ ได้เข้าร่วมปรับปรุง และซ่อมแซมบ้านของเด็กหญิงดังกล่าว

received 313105282649407