พัฒนาศักยภาพการประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาจังหวัดสระแก้ว ปราจีนบุรี ตามพระราชดำริ

วันที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. นายวิชิต ชาติไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในการสัมมนาพัฒนาศักยภาพการประชาสัมพันธ์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาจังหวัดสระแก้ว ปราจีนบุรี ตามพระราชดำริ เพื่อให้สื่อบุคคลและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ซึ่งประกอบด้วยอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน/ชุมชน (อป.มช) แกนนำท้องถิ่น-ท้องที่ ผู้ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานและสื่อมวลชนทุกแขนง จำนวน 80 คน เพื่อเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพตนเอง ณ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

received 406518116818434