โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1)

วันที่ 22-23 เมษายน 2562 นายนิพนธ์ เกตุแก้ว สถิติจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้นางสาวจิตตานันท์ คำมิ่ง ผอ.กลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน พร้อมเจ้าหน้าที่ประสานงานอำเภอวังน้ำเย็นและวังสมบูรณ์ จัดการอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ควบคุมงาน (FS) จำนวน 3คน และเจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูล (FI)  จำนวน 29 คน ณ ห้องประชุมสาธารณสุขอำเภอวังน้ำเย็น

received 535467820317884