โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1)

วันที่  22-23 เมษายน 2562 นายนิพนธ์ เกตุแก้ว สถิติจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้นายสมศักดิ์ พีระชัยรัตน์ ผอ.กลุ่มปฏิบัติการสถิติ และเจ้าหน้าที่ประสานงานอำเภออรัญประเทศ จัดการอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ควบคุมงาน (FS) จำนวน 3 คน และเจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูล (FI) จำนวน 29 คน ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองอรัญประเทศ

received 277479326472477