โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1)

วันที่ 27-28 เมษายน 2562 นายนิพนธ์ เกตุแก้ว สถิติจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้นายใจชนะ อรุณเนตร เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ประสานงานอำเภอเมืองสระแก้วและเขาฉกรรจ์ จัดการอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ควบคุมงาน (FS) จำนวน 6 คน และเจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูล (FI) จำนวน 42 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว

received 420227655429411