โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1)

วันที่ 29-30 เมษายน 2562 นายนิพนธ์ เกตุแก้ว สถิติจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้นายใจชนะ อรุณเนตร เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ประสานงานอำเภอวัฒนานคร จัดการอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ควบคุมงาน (FS) จำนวน 4 คน และเจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูล (FI) จำนวน 28 คน ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอวัฒนานคร

received 1038654879666863