การประชุมระดมสมองเพื่อเก็บประเด็นการจัดทำแนวทางการพัฒนาเกษตรดิจิทัล ณ จังหวัดสระแก้ว

วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว นายวันชัย นารีรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองวังน้ำเย็น กล่าวต้อนรับ นายเนวินธุ์ ช่อชัยทิพย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมคณะ นายนิพนธ์ เกตุแก้ว สถิติจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นายใจชนะ อรุณเนตร เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน ร่วมประชุมเพื่อเก็บประเด็นในการจัดทำแนวทางการพัฒนาเกษตรดิจิทัล

welcome