กิจกรรม "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้พลาสติกในตลาดหลังศาลากลางจังหวัดสระแก้ว"

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายอนุชา กระจายศรี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว จัดกิจกรรม "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้พลาสติกในตลาดหลังศาลากลางจังหวัดสระแก้ว" วัตถุประสงค์เพื่อสร้างการตระหนักและจิตสำนึกด้านการลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม

 garbage