ประชุมหารือติดตามและประเมินผลเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว

วันพฤหัสบดีที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และผู้แทนจากบริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ขอเข้าพบ นางแสงอรุณ บุญศรี สถิติจังหวัดสระแก้ว เพื่อประชุมหารือติดตามและประเมินผลเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และจัดทำข้อเสนอแนะการขับเคลื่อนงานเขตเศรษฐกิจพิเศษ ในระยะต่อไป ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

123