สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ 2561                     ปีงบประมาณ 2562
    - ตุลาคม 2560                          - ตุลาคม 2561
    - ธันวาคม 2560                        - ธันวาคม 2561
    - มกราคม 2561                        - มกราคม 2562
    - มีนาคม 2561                          - มีนาคม 2562
    - เมษายน 2561                         - เมษายน 2562
    - พฤษภาคม 2561                     - พฤษภาคม 2562
    - มิถุนายน 2561                        - มิถุนายน 2562
    - กรกฎาคม 2561                      - กรกฎาคม 2562
    - สิงหาคม 2561                         - สิงหาคม 2562
    - กันยายน 2561                        - กันยายน 2562