เนื้อหา

แนะนำเอกสารและรายงานเชิงสถิติ

 

 1 new  lfsq260  lfsq360  lfsq460

การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร
จังหวัดสระแก้ว ไตรมาสที่ 1/2560

การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร
จังหวัดสระแก้ว ไตรมาสที่ 2/2560

การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร
จังหวัดสระแก้ว ไตรมาสที่ 3/2560

 

Q1-61 Q261ok 361 ok

461

การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร
จังหวัดสระแก้ว ไตรมาสที่ 1/2561

การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร
จังหวัดสระแก้ว ไตรมาสที่ 2/2561

การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร
จังหวัดสระแก้ว ไตรมาสที่ 3/2561

การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร
จังหวัดสระแก้ว ไตรมาสที่ 4/2561

Q162 okupload LFSQ2 62_okupload

 

 

การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร
จังหวัดสระแก้ว ไตรมาสที่ 1/2562

การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร
จังหวัดสระแก้ว ไตรมาสที่ 2/2562
 

 

   indusbasic60     Industrail601 ses60  PROVINCIAILREPRT2560

สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560
ข้อมูลพื้นฐาน จังหวัดสระแก้ว

สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 
จังหวัดสระแก้ว

การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
พ.ศ.2560 จังหวัดสระแก้ว

 

new-ok2561sent

รายงานสถิติจังหวัดสระแก้ว พ.ศ.2561